Blog

Phí đại lý và lệ phí như thế nào?

Phí đại lý thường không được quy định và có thể thương lượng. Bất kỳ nhà đầu tư thành công nào cũng sẽ nói với bạn rằng nếu bạn chọn đúng đại lý, họ có giá trị cao hơn nhiều so với phí họ tính. Nhiều nhà đầu tư bất động sản giàu có nợ thành công của họ khi họ chọn đại lý bất động sản chuyên nghiệp và họ không giành được sự trung thành của đại lý đó bằng cách cắt giảm phí. Không bao giờ chọn một đại lý trên cấu trúc lệ phí một mình. Kết quả cuối cùng là tiền được tạo ra không thông qua thương lượng phí thấp hơn.