Blog

Làm thế nào để tôi nộp đơn xin hoàn trả lệ phí thành công?

Sau đó chúng tôi sẽ gửi email cho người mua và hỏi họ về khía cạnh của câu chuyện. Khi chúng tôi có được điều này hoặc sau tối đa 5 ngày, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về việc bạn có đủ điều kiện để được hoàn tiền hay không và gửi email cho bạn kết quả.
Nếu khoản hoàn trả của bạn được chấp thuận, sẽ nhận được email cho bạn biết. Các khoản phí được hoàn trả sẽ có trong tài khoản Đặt chỗ của bạn.
Nếu khoản hoàn trả được cấp, một nhận xét từ Trade Me sẽ được đặt trên cả hồ sơ phản hồi của bạn và người mua – điều này sẽ không ảnh hưởng đến xếp hạng phản hồi chung của bạn. Bạn cũng nên đăng phản hồi về bất kỳ thành viên nào mà bạn giao dịch.