Blog

Làm thế nào để tôi chọn đúng đại lý?

Bắt đầu ngay tại đây trên thực tế liên hệ với một số người, hỏi xem họ có chuyên môn về loại tài sản bạn quan tâm và chọn một tài sản mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Nếu bạn không chắc chắn nên chọn ai, hãy gửi bất động sản của bạn trực tiếp trên trang web. Các Đại lý Thành viên cảm thấy họ có thể giúp bạn sau đó sẽ liên lạc với bạn.