Blog

Làm thế nào để tôi bán nhiều hơn một mặt hàng?

Nếu bạn có nhiều hơn một mặt hàng để bán, bạn có thể tạo danh sách nhiều số lượng bằng cách nhấp vào liên kết ‘Thêm số lượng vào danh sách này khi bạn thiết lập danh sách của mình. Ví dụ, bạn đã có mười tá gạch lát sàn còn sót lại từ việc cải tạo nhà vào năm ngoái. Chỉ cần nhập ’10’ dưới ‘Số lượng khả dụng’ khi bạn liệt kê mặt hàng. Nếu bạn đang tạo sản phẩm, số lượng cổ phiếu bạn nhập sẽ được sử dụng để thể hiện số lượng có sẵn.

Người mua có thể chọn mua một hoặc nhiều mặt hàng bạn đang bán. Khi giao dịch mua của họ được xác nhận, danh sách sẽ vẫn mở cho đến khi tất cả cổ phiếu được bán hết hoặc danh sách đã hết hạn sử dụng.