Blog

Bất động sản thương mại và công nghiệp là gì?

Bất động sản thương mại thường là các cửa hàng bán lẻ và văn phòng trong khi bất động sản công nghiệp thường đề cập đến các nhà máy và kho hàng. Thuật ngữ “bất động sản thương mại” thường được chấp nhận trong những ngày này như bao trùm bất động sản công nghiệp cũng như thương mại.